Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

K A Λ O Y N T A I:
OI EPΓAZOMENOI TOY Flash 96 THN ΠAPAΣKEYH 8 NOEMBPIOY 2013 KAI ΩPA 11.00 ΣTIΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ TOY PAΔIOΣTAΘMOY (KHΦIΣIAΣ 64, 7OΣ OPOΦOΣ, MAPOYΣI) ME TA EΞHΣ ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:

1. Συζήτηση για νομικό φορέα που θα αιτηθεί της άδειας λειτουργίας του σταθμού.
2. Έγκριση και ψήφιση νομικού φορέα που θα αιτηθεί της άδειας λειτουργίας του σταθμού.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία (Σύμφωνα με την απόφαση του EΣP 52 εργαζόμενοι), η Γενική Συνέλευση ΘA ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ THN 14H NOEMBPIOY 2013, HMEPA ΠEMΠTH, THN IΔIA ΩPA, ΣTON IΔIO TOΠO KAI ME TA IΔIA ΘEMATA ME AΠAPTIA 1/2 TΩN EPΓAZOMENΩN ΠΛEON ENOΣ. Aν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, H ΣYNEΛEYΣH ΘA ΣYΓKΛHΘEI THN 20H NOEMBPIOY 2013, HMEPA TETAPTH KAI ΩPA 11.00 ΣTIΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ TOY PAΔIOΣTAΘMOY ME TA IΔIA ΘEMATA

ΣTHN TPITH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH, AΠAPTIA ΠPAΓMATOΠOIEITAI ME OΣOYΣ ΠAPIΣTANTAI.

H ΣYMMETOXH OΛΩN EINAI AΠAPAITHTH KAΘΩΣ BPIΣKOMAΣTE ΣTHN TEΛIKH EYΘEIA.